O materskej škole

rainbow

O nás

Materská škola na ul. A. Bernoláka v Ružomberku vznikla v roku 1965 ako účelová budova predškolského zariadenia. Je to štátna materská škola, ktorej zriaďovateľom je mesto Ružomberok. Nachádza sa v strede mesta a jej súčasťou je priestranná, vždy zelená záhrada. Symbolom materskej školy je vláčik, ktorý víta deti pri vstupe do areálu materskej školy.

Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie s celodennou starostlivosťou deťom vo veku spravidla od 3-6 rokov (ojedinele sú prijaté aj deti dvojročné, len ak sú vyhovujúce materiálne, personálne a iné podmienky), deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. V zmysle  zákona č. 245/2008 (školský zákon)  o výchove  a vzdelávaní podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej estetickej, rozvíja schopností a zručnosti. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje  na  život v spoločnosti  v súlade s  individuálnymi  a  vekovými osobitosťami  detí

V materskej škole pracuje deväť kvalifikovaných učiteliek pod vedením riaditeľky školy Mgr. Evy Praženicovej

Prevádzka MŠ je od 6:00 hod. – 17:00 hod.

Vízia

Dať škole meno, na ktoré budú hrdé deti, rodičia a všetci jej zamestnanci v duchu hesla: Žiarivé oči, úsmev na tvári, tu sa všetkým dobre darí.

Filozofia školy

Vláčiková materská škola je škola, ktorej  kultúra reflektuje také hodnoty, akými sú

  • ľudskosť,
  • úcta, dôvera a zodpovednosť,
  • jedinečnosť a výnimočnosť každého,
  • spoločné ciele,
  • pozitívna pracovná a učebná klíma,
  • rešpektovanie pravidel
  • napredovanie všetkých, ktorí školu tvoria.

Našou snahou je, aby bola podnetnou a rozvíjajúcou pre všetkých prítomných – deti, zamestnancov školy aj rodičov.

Stratégia školy

Vytvoriť podmienky pre deti predškolského veku, ktoré im umožnia naplno prežiť šťastné detstvo v príjemnom a podnetnom prostredí, pocite istoty a sebapoznania, ktoré dá šancu na úspech a uplatnenie jedinečnosti každého z nich.

 

Oznamujeme Vám...

Platby za stravu v ŠJ a za čiastočnú úhradu nákladov za miesto v materskej škole je potrebné od 1.2.2016 uhradiť na účty v SLSP v tvare IBAN. Najvýhodnejšia je platba cez Internetbanking (väčšinou zdarma), platba vkladom v SLSP na účet je spoplatnená sumou 1,50 €.

Vždy je potrebné uviesť: meno dieťaťa a variabilný symbol školy 1704.

Je možná aj platba šekom (šek vypísať, uviesť meno a VS 1704 + poštový poplatok). 

 

ŠJ MŠ A. Bernoláka č. účtu: 

SK16 0900 0000 0050 7009 9408

Za miesto v materskej škole č. účtu: 

SK67 0900 0000 0050 7009 2476

Staráme sa o Vašich najdrahších...

twittergallerycontact