Projekty škôlky

rainbow
Kids Drawing

Cieľom tohto projektu je podporovať a stimulovať rozvoj vynárajúcej sa gramotnosti detí predškolskom veku vytvorením literárne bohatého prostredia, systematickým stimulovaním a intervenciou počas edukačnej činnosti a voľných hier detí, tento prirodzený proces neprerušovať, ale podnecovať tak, aby sa písaná podoba jazyka stala pre dieťa prirodzeným nástrojom každodennej sociálnej interakcie, podobne ako jeho hovorová podoba...

„Zvedavý vláčik“,projekt podporujúci rozvoj ranej gramotnosti

 

Cieľ projektu:

 

Podporovať a stimulovať rozvoj vynárajúcej sa gramotnosti detí predškolskom veku vytvorením literárne bohatého prostredia, systematickým stimulovaním a intervenciou počas edukačnej činnosti a voľných hier detí, tento prirodzený proces neprerušovať, ale podnecovať tak, aby sa písaná podoba jazyka stala pre dieťa prirodzeným nástrojom každodennej sociálnej interakcie, podobne ako jeho hovorová podoba.

Znamená to, že v zmysluplných a rozmanitých životných situáciách materskej škole je prepojený súlad s rozvojom počúvania, hovorenia, čítania, písania, komunikácie a myslenia. Spoločným cieľom sa stáva rešpektovanie individuálnych a vekových osobitostí a vlastnej aktívnej úlohy dieťaťa pri osvojovaní si hovorenej a písanej podobe reči. . Rozvoj gramotnosti je podmienený socio-kultúrnym prostredím a  komunikačno expresívnymi funkciami jazyka, ktoré prostredie funkčne používa.

 

Prostriedky podporujúce ranú gramotnosť:

 

·         priestory v materskej škole poskytujú dostatok podnetov na vnímanie písanej podoby reči (väčšie a farebne výrazné nápisy v šatniach, jedálni, triedach…, piktogramy s pravidlami, ktoré sa stávajú súčasťou života dieťaťa v MŠ, nástenky pri triedach…).

 

·         v každej triede je vytvorený kútik gramotnosti, v ktorom deti spontánne a prirodzene prichádzajú do styku s písanou a čítanou podobou reči a kde deti nájdu podmienky na rozvoj jemnej motoriky, grafomotoriky, počúvania, počiatočného experimentovania s čítaním a písaním.

·         V triedach strednej a najstaršej vekovej skupiny je edukačná činnosť doplnená o systematickú prácu v pracovnom zošite Zajko Japi sa hrá s jazýčkom a pastelkou”, ktorého úlohy sú implementované do učebných osnov Školského vzdelávacieho programu Cestujeme vláčikom za poznaním.

 

Oznamujeme Vám...

Last update: 26.11.2022 - aktualizácia fotoalbumu
 
 
Dietne stravovanie pre deti poskytuje MŠ Hrabovská cesta 2!
 
 
 
Platby za stravu v ŠJ a za čiastočnú úhradu nákladov za miesto v materskej škole je potrebné uhradiť:
 
ŠJ MŠ A. Bernoláka č. účtu:
SK16 0900 0000 0050 7009 9408
 
 
Za miesto v materskej škole č. účtu: 
SK67 0900 0000 0050 7009 2476
 
Vždy je potrebné uviesť:
meno dieťaťa a variabilný symbol školy 1704.
 

Staráme sa o Vašich najdrahších...

twittergallerycontact