Projekty škôlky

rainbow
Bee Painter

Zámerom projektu je aktívna spolupráca rodiny a materskej školy pri tvorbe projektu „ekologická záhradka“ a na rozvíjanie emocionálneho vzťahu  detí k prírode v jej celostnom pochopení.

 

„Zdravý vláčik“ projekt na rozvíjanie ekologického cítenia a povedomia  o zdravom stravovaní.

Zámerom projektu je aktívna spolupráca rodiny a materskej školy pri tvorbe projektu „ekologická záhradka“ a na rozvíjanie emocionálneho vzťahu  detí k prírode v jej celostnom pochopení.

 

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je oboznamovať deti  so spoločenským a prírodným prostredím, utvárať pozitívny vzťah k prírode, prebúdzať v nich ekologické cítenie, vyjadrovať svoje poznatky, pocity, dojmy a postoje z prírody a ochrany životného prostredia, starať sa o rastliny okolo seba, objavovať krásu a jedinečnosť prírodného prostredia. Zároveň klásť dôraz na bezprostredný  kontakt s prírodou, na jej pozorovanie a praktickú činnosť v rôznych aktivitách.

V rámci tohoto projektu sa snažíme zapojiť rodičov do života v materskej škole, nadviazať a prehĺbiť vzájomné vzťahy medzi školou a rodinou. Aktivity sú cielené na účast rodičov pri tvorbe ekozáhradky počas sobotnej brigády za prítomnosti detí, ktoré celý proces sledujú a samozrejme pomáhajú.

 

Do projektu sú zapojení aj pedagogickí zamestnanci, ktorí sa v čase edukačnej činnosti s deťmi, prostredníctvom cieľov implementovaných do učebných osnov, starajú sa o pridelený záhon, polievajú zasadené priesady, plejú, okopávajú, poznávajú, získavajú informácie o zdravej strave, biopotravinách a ekologickom prístupe k prírode vo všeobecnosti. Výstupom projektu sú tvorivé dielne, na ktorých deti spolu s rodičmi a starými rodičmi pripravia šaláty z dopestovanej zeleniny a z prebytkov záhrad v jesennom období vytvoria jesennú výzdobu do vstupného priestoru materskej školy. 

Oznamujeme Vám...

Last update: 26.11.2022 - aktualizácia fotoalbumu
 
 
Dietne stravovanie pre deti poskytuje MŠ Hrabovská cesta 2!
 
 
 
Platby za stravu v ŠJ a za čiastočnú úhradu nákladov za miesto v materskej škole je potrebné uhradiť:
 
ŠJ MŠ A. Bernoláka č. účtu:
SK16 0900 0000 0050 7009 9408
 
 
Za miesto v materskej škole č. účtu: 
SK67 0900 0000 0050 7009 2476
 
Vždy je potrebné uviesť:
meno dieťaťa a variabilný symbol školy 1704.
 

Staráme sa o Vašich najdrahších...

twittergallerycontact