Projekty škôlky

rainbow
Bee Writer

Z gaštanového stromu v školskej záhrade spadne Gaštanko, malý kamarát našich detí. Sprevádza ich celým projektom pri spoznávaní prírody a formuje ich vzťah k prírode a ochrane životného prostredia potrebného pre rastliny, živočíchy, ľudí, teda všetkého živého na našej Zemi. Deti sa metódou aktívneho učenia stretávajú s ekologiclou výchovou a získavajú elementárne základy pre životný štýl ohľaduplný k prírode a v súlade s prírodou.

„S vláčikom chránime prírodu“  projekt rozvíjajúci enviromentálne cítenie

 

Cieľ projektu:

 

1. Chápať význam prírody pre život ľudí a utvárať silný citový vzťah k živej a neživej prírode.

Úlohy na realizáciu cieľa:

  • Spoluúčasť na tvorbe prostredia a starostlivosť o prostredie
  • Rozvíjanie zmyslu pre krásu prírody a pre estetickú úpravu okolia
  • Vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode a okoliu, vytvárať si k nej kladný vzťah a vnímať ju zmyslami
  • Poznávanie prírodných javov a dejov, uvedomovať si význam pre život človeka, živočíchov a rastlín

 

2. Stávať sa citlivejším voči prejavom ohrozovania, alebo ničenia prírody, starať sa o prírodu a život v nej, ochraňovať ju ako dôležitú súčasť životného prostredia.

Úlohy na realizáciu cieľa:

  • Vzbudiť záujem detí ochraňovať prírodu, poukázať na nešetrný vzťah k  prírode a životnému prostrediu
  • Viesť deti k racionálnemu využívaniu prírodných zdrojov, ich ochrane
  • Ochraňovanie živej prírody a zvierat – láska k nim
  • Spoznávať chránené územia, rastliny, zvieratá

 

Z gaštanového stromu v školskej záhrade spadne Gaštanko, malý kamarát našich detí. Sprevádza ich celým projektom pri spoznávaní prírody a formuje ich vzťah k prírode a ochrane životného prostredia potrebného pre rastliny, živočíchy, ľudí, teda všetkého živého na našej Zemi. Deti sa metódou aktívneho učenia stretávajú s ekologiclou výchovou a získavajú elementárne základy pre životný štýl ohľaduplný k prírode a v súlade s prírodou.

Oznamujeme Vám...

Platby za stravu v ŠJ a za čiastočnú úhradu nákladov za miesto v materskej škole je potrebné od 1.2.2016 uhradiť na účty v SLSP v tvare IBAN. Najvýhodnejšia je platba cez Internetbanking (väčšinou zdarma), platba vkladom v SLSP na účet je spoplatnená sumou 1,50 €.

Vždy je potrebné uviesť: meno dieťaťa a variabilný symbol školy 1704.

Je možná aj platba šekom (šek vypísať, uviesť meno a VS 1704 + poštový poplatok). 

 

ŠJ MŠ A. Bernoláka č. účtu: 

SK16 0900 0000 0050 7009 9408

Za miesto v materskej škole č. účtu: 

SK67 0900 0000 0050 7009 2476

Staráme sa o Vašich najdrahších...

twittergallerycontact