Projekty škôlky

rainbow
Bee Writer

Z gaštanového stromu v školskej záhrade spadne Gaštanko, malý kamarát našich detí. Sprevádza ich celým projektom pri spoznávaní prírody a formuje ich vzťah k prírode a ochrane životného prostredia potrebného pre rastliny, živočíchy, ľudí, teda všetkého živého na našej Zemi. Deti sa metódou aktívneho učenia stretávajú s ekologiclou výchovou a získavajú elementárne základy pre životný štýl ohľaduplný k prírode a v súlade s prírodou.

„S vláčikom chránime prírodu“  projekt rozvíjajúci enviromentálne cítenie

 

Cieľ projektu:

 

1. Chápať význam prírody pre život ľudí a utvárať silný citový vzťah k živej a neživej prírode.

Úlohy na realizáciu cieľa:

  • Spoluúčasť na tvorbe prostredia a starostlivosť o prostredie
  • Rozvíjanie zmyslu pre krásu prírody a pre estetickú úpravu okolia
  • Vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode a okoliu, vytvárať si k nej kladný vzťah a vnímať ju zmyslami
  • Poznávanie prírodných javov a dejov, uvedomovať si význam pre život človeka, živočíchov a rastlín

 

2. Stávať sa citlivejším voči prejavom ohrozovania, alebo ničenia prírody, starať sa o prírodu a život v nej, ochraňovať ju ako dôležitú súčasť životného prostredia.

Úlohy na realizáciu cieľa:

  • Vzbudiť záujem detí ochraňovať prírodu, poukázať na nešetrný vzťah k  prírode a životnému prostrediu
  • Viesť deti k racionálnemu využívaniu prírodných zdrojov, ich ochrane
  • Ochraňovanie živej prírody a zvierat – láska k nim
  • Spoznávať chránené územia, rastliny, zvieratá

 

Z gaštanového stromu v školskej záhrade spadne Gaštanko, malý kamarát našich detí. Sprevádza ich celým projektom pri spoznávaní prírody a formuje ich vzťah k prírode a ochrane životného prostredia potrebného pre rastliny, živočíchy, ľudí, teda všetkého živého na našej Zemi. Deti sa metódou aktívneho učenia stretávajú s ekologiclou výchovou a získavajú elementárne základy pre životný štýl ohľaduplný k prírode a v súlade s prírodou.

Oznamujeme Vám...

Last update: 29.10.2020
 
Vážení rodičia,
prosím, venujte pozornosť tomuto oznamu !!!
Keďže došlo na základe nariadenia ministerstva k zmene, MŠ je počas jesenných prázdnin otvorená - t.j. 30.11. a 2.11.2020 za nasledovných podmienok:
  • prosím rodičov, kt. sú na MD, nezamestnaní....aby si ponechali dieťa v domácej starostlivosti
  • záväzne prosím triednym uč. nahlásiť potrebu MŠ = dieťa príde
Deti budú počas prázdnin zlúčené (podľa potreby sa otvorí počet tried) a budú celý deň v rúšku.
Vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu prosím rodičov na MD, nezamestnaných a pod. aby si ponechali dieťa v domácej starostlivosti celý November a nedávali ho do MŠ. Na základe dohody so zriaďovateľom a po vzájomnej dohode s vami, vám bude odpustený poplatok za miesto v MŠ a nebudete musieť doniesť potvrdenie od lekára. Zvážte prosím túto možnosť a informujte triedne učiteľky.
 
Ďakujem za pochopenie!
 
 
 
 
 
Platby za stravu v ŠJ a za čiastočnú úhradu nákladov za miesto v materskej škole je potrebné uhradiť:
 
ŠJ MŠ A. Bernoláka č. účtu:
SK16 0900 0000 0050 7009 9408
 
 
Za miesto v materskej škole č. účtu: 
SK67 0900 0000 0050 7009 2476
 
Vždy je potrebné uviesť: meno dieťaťa a variabilný symbol školy 1704.

Staráme sa o Vašich najdrahších...

twittergallerycontact